.

utorok 9. decembra 2014

KERAMICKÉ IDOLY Z BUDMERÍC (staršia doba bronzová, maďarovská kultúra)

Prinášame Vám ďalší článok od slovenských archeológov. Tentokrát sa jedná o nálezy zaujímavých kultových predmetov zo staršej doby bronzovej, ktoré boli nedávno objavené na opevnenom sídlisku v Budmericiach. Článok pochádza od archeológov P. Jelíneka, J. Mellnerovej Šutekovej a Júliusa Vaváka, ktorí na tejto opevnenej osade realizujú archeologický výskum.

Od roku 2010 realizuje SAHI o. z. v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku systematický archeologický výskum opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach (obr.1, 2). Z výskumu polykultúrnej lokality pochádzajú okrem iných nálezov aj keramické artefakty, ktoré je možné interpretovať ako idoly.

Obr. 6Obr. 2


V roku 2010 bol v objekte 2 okrem iných nálezov (nádoby, ľudské kosti, odlievacie formy, spálené obilie a ďalšie) nájdený aj fragment bochníkovitého idolu (tzv. Brotleibidol). Podľa typológie (obr.5,6) vypracovanej M. Bartíkom a R. Bačom (1999) ide vzhľadom na fragmentárnosť nálezu pravdepodobne o typ idolu s jednoduchým okrúhlym vpichom (obr.3). Počet priečnych rebier s vpichmi nie je zistiteľný, na fragmente sa dochoval len jeden. Najbližšou analógiou je podobný, takmer v úplnosti zachovaný, idol s dvomi vpichmi (obr.4), ktorý sa našiel na lokalite v minulosti (Bartík 2012, 26). Bochníkovité idoly bývajú interpretované v spojitosti so starobronzovým kultom. Nález z objektu 2 túto interpretáciu podporuje, obsah objektu 2 interpretujeme ako sakrálny odpad (chtonického?) rituálu (Jelínek, v tlači).

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

V marci 2012 bol na lokalite náhodne nájdený atypický plochý hlinený idol (obr.7:1). Keďže išlo o zberový nález na polykultúrnej lokalite, jeho presné datovanie je možné len pomocou analógií. Zatiaľ jedinou je podobný nález z Radčíc (okr. Strakonice) v južných Čechách (obr.7:2), datovaný do strednej doby bronzovej (Chvojka/Michálek 2006, 76 obr. 6). Predbežne je s výhradami idol z Budmeríc možné datovať do stredobronzovej fázy maďarovskej kultúry. Jeho funkcia, podobne ako u chlebových idolov ostáva neznáma.

Obr. 7:1


Obr. 7:2

Obr. 8

Obr. 9


K idolom, resp. plastikám s neprofánnym významom je možné priradiť aj fragmenty koliesok (obr.8). Zaujímavý je aj zlomok plastiky (končatina?; obr.9) a hlinených sekeromlatov (obr.10;11). Keďže však pochádzajú z vrstiev a zberov, ich presnejšie datovanie nie je možné.

Obr. 10
Obr. 11Pavol Jelínek, Jana Mellnerová Šuteková, Július Vavák: KERAMICKÉ IDOLY Z BUDMERÍC


Literatúra:

Bartík 2012 - J. Bartík: Drobné nálezy z opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach. Zborník SNM 106, Arch. 22, 2012, 23-30.

Bartík/Bača 1999 - J. Bartík; R. Bača: Bochníkovité idoly z Veselého. Príspevok k bochníkovitým idolom z územia Slovenska. Zborník SNM 93. Archeológia 9, 1999, 13-23.

Chvojka/Michálek 2006 - O. Chvojka; J. Michálek: Výzkum sídliště v Radčicích (okr. Strkonice). K současnému stavu poznání mohylové kultury střední doby bronzové v jižních Čechách. Acta Archeologica Opaviensia 2, 2006, 65-82.

Jelínek, v tlači - P. Jelínek: Contribution article on spiritual life in the maďarovce culture. Archeology at Three Continents 2006–2011. Slovak Archeological and Historical Institute. Bratislava, v tlači.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára