.

utorok 9. októbra 2018

Dolné Vestenice - Slovanské hradisko

Pred niekoľkými rokmi archeológovia objavili doposiaľ neznáme slovanské hradisko v obci Dolné Vestenice. Následne tu zrealizoval AU SAV archeologický výskum pod vedením Karola Pietu, na ktorom sa zúčastnilo aj OZ Hradiská. Hradisko sa nachádza v ťažko dostupnom teréne na rozhraní Dolných Vesteníc a Uhrovského Podhradia nad údolím Hradištnica.


Lidarový záber hradiska (z knihy Bojná 2)

Má podlhovastý tvar a zaberá plochu približne 0,5 ha. Jeho najstaršie osídlenie je doložené v strednej dobe laténskej a v dobe sťahovania národov. Najväčší a najdôležitejší súbor nálezov však pochádza z včasného stredoveku, z 9.-10. stor., to znamená z obdobia existencie Veľkej Moravy.


Pohľad na mohutný val hradiska, ktorý sa nachádza na severnej strane
Pohľad na opevnenie hradiska a časť vnútornej plochy. Autor Tomáš Kytka


Svahy hradiska sú veľmi strmé a celá poloha vyzerá takmer ako stolová hora. Pohodlný prístup bol iba čiastočne zo severu, kde naši predkovia vybudovali mohutný val. V týchto častiach bol zrejme aj pôvodný vstup na hradisko. V ostatných častiach hradiska postačovala ako opevnenie iba drevená palisáda.

Vnútorná plocha hradiska


Slovanský črep


Matej Ruttkay v knihe Boná 2 uvádza, že sa tu zistili stopy po miestnej výrobe rôznych remeselníkov – šperkárov, kovolejárov, kováčov a pod. Dokladá to najmä veľký počet polotovarov. Karol Pieta k tomu dodáva, že je tu v rámci intenzívnej kováčskej výroby doložená napríklad výroba sekerovitých hrivien. K najvýraznejším nálezom z priestoru hradiska patria ostrohy s háčikmi, fragmenty krúžkovej zbroje, olovené ingoty a modely náušníc, fragment oloveného kríža, železné ostrohy s dlhým členeným bodcom, hroty šípov. Okrem kovových predmetov sa našlo množstvo typickej slovanskej keramiky s vlnovkovou výzdobou a časti kamenných žarnovov. Situácia by mohla naznačovať zánik hradiska na prelome 9. a 10. stor.  


Nálezy z Vesteníc

Pri úpätí hradiska aj v širšom okolí sa našlo viac ojedinelých nálezov i depotov hrivien a náradia. Podobne ako v priestore Bojnej aj tu sa osídlenie sústreďuje v horských polohách, kde sa pomerne vysoko položené horské hrebene využívali ako komunikačné línie. Zdá sa, že príčinou obsadzovania výšinných polôh na Nitriansku bola, podobne ako v iných historických etapách, nepokojná doba a potreba zabezpečenia komunít pred náhlymi prepadmi, možnože v spojení s kontrolou strategických horských prechodov a s využívaním miestneho rudného bohatstva i d'alších prírodných zdrojov, ktoré je v oblasti hornej Nitry doložené aj archeologicky.

Orgoň

Letecký pohľad na hradisko 

Okraj hradiska

Pohľad z hradiska do doliny

val z vnútornej strany, vpravo zrejme pôvodný vstup

Literatúra

MATEJ RUTTKAY: NOVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMOV VČASNOSTREDOVEKÝCH HRADÍSK,
VYUŽITIE LETECKEJ PROSPEKCIE A SKENOVANIA PRI VÝSKUME HRADÍSK A ICH ZÁZEMIA NA ZÁPADNOM SLOVENSKU, IN BOJNÁ 2 NOVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMOV VČASNOSTREDOVEKÝCH HRADÍSK, 2. rozšírené vydanie, Edit. Karol Pieta – Zbigniew Robak, NITRA 2017

Karol Pieta: VČASNOSTREDOVEKÉ MOCENSKÉ CENTRUM BOJNÁ – VÝSKUMY V ROKOCH 2007–2013 IN BOJNÁ 2 NOVÉ VÝSLEDKY VÝSKUMOV VČASNOSTREDOVEKÝCH HRADÍSK, 2. rozšírené vydanie, Edit. Karol Pieta – Zbigniew Robak, NITRA 2017

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára