.

pondelok, 10. októbra 2016

Pevnosť Nové Zámky - 3D

Napomínal nás Bůh, pred tisíci lety,
když se písal šeststý šedesátý tretí.
Přišel Turek, Tatár, neprítel ukrutný,
osadil své vojsko pod Novými Zámky.

Když sme Pána Boha nechtěli se báti,
blížního jak sebe srdcem milovati,
vedle přikázání jeho zde choditi,
slovo jeho svaté pod nohy tlačiti, 

v našéj miléj vlasti bezpečně bydlíce,
za žádné neštěstí naše nevzpomnouce,
v rozkošech tělesných se oblibujíc(e),
lakomství a pýchu jen nasledujíce.“


     Prvá novozámocká pevnosť vznikla na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Pavla Várdayho na obranu statkov, na ľavom brehu rieky Nitry v roku 1545.  Patrila do Uhorského obranného systému hradov a pevností postavených na ochranu pred Turkami. Po jej zničení bola postavená nová pevnosť, ktorá však napriek urputnej obrane neodolala presile tureckého vojska v roku 1663.

     Člen a spolupracovník  nášho združenia Igor Furugláš sa rozhodol pomocou 3D vizualizácie  oživiť túto významnú starodávnu pevnosť, ktorej pád znamenal pre Uhorsko mnohoročnú porobu pod Turkami. Snažili sme sa dodržať dnes známe zachované parametre opevnenia a jeho vnútornej zástavby. Popisy k videu pre nás nahovoril herec a riaditeľ Divadla pod balkónom Ján Harry Haruštiak, za čo mu patrí veľká vďaka. Posúďte sami, či sa nám rekonštrukcia podarila.....

Orgoň

streda, 14. septembra 2016

Mužla - Čenkov. 3D vizualizácia hradiska


Na lokalite Mužla-Čenkov sa v 9. až 10. storočí rozprestieralo Slovanské hradisko, ktorého časti sa dnes nachádzajú na polohe Vilmakert. Možno ho zaradiť medzi hradiská s dominujúcou strážnou a vojenskou funkciou. Lokalita leží priamo na brehu Dunaja na dnešnej hranici s Maďarskom. Pre výhodnú polohu bolo osídlené už v praveku, avšak najväčší význam nadobudlo v období existencie Veľkej Moravy.

V spolupráci s Igorom Furuglášom (Dwarf Art) sme sa pokúsili o vytvorenie približného vzhľadu hradiska v období jeho rozkvetu. Podkladom pre nás boli dve monografie od archeológov, ktorí hradisko skúmali. Ide o knihy Hanuliak, Šalkovský, Kuzma: Mužla-ČenkovI. Osídlenie z 9.-12. st., Nitra 1993 a Hanuliak, Kuzma: Mužla - Čenkov II : osídlenie z 9.-13. storočia, Nitra 2015. Niektoré kľúčové časti rekonštrukcie sme konzultovali priamo s Dr. Milanom Hanuliakom. 
Vizualizácia sa snaží prinieť približnú predstavu o vzhľade slovanského hradiska v Mužle.  Priebeh opevnenia, jeho zloženie, ako aj zastavanosť domami vychádza pomerne presne z podkladov od archeológov, ktoré sme mali k dispozícii. Okrem obytných domov sa samozrejme na hradisku nachádzalo nespočetné množstvo rôznych hospodárskych budov, zásobníc, odpadových jám a všakovakých predmetov bežného použitia a neporiadku, ktoré dotvárali každodennú realitu hradiska. Tie už nebolo v našich silách namodelovať a ani to nebol cieľ. 

V každom prípade máte aspoň takúto nedokonalú, virtuálnu možnosť poprechádzať sa po 1200 rokov starom hradisku našich predkov a vychutnať si jeho atmosféru. 

Igorovi patrí obrovská vďaka za trpezlivosť a dobre odvedenú prácu.

ENGLISH VERSION:


piatok, 9. septembra 2016

Zrekonštruovali ukradnutú prilbu z Bojnej

Pravdepodobne niekedy okolo roku 2000 našiel nelegálny detektorista na Bojnej helmu z 9. storočia. Nález neoznámil archeológom a privlastnil si ju. Následne ju predal s najväčšou pravdepodobnosťou do Nemecka a odvtedy sa po helme doslova "zľahla zem". Nakoľko ju predával cez aukčnú stránku, na internete sa objavila v čase jej predaja jedna fotografia, a to je spolu s tvrdením niektorých svedkov jediný dôkaz jej existencie.


Nadšenec z Českej republiky Tomáš Vlasatý si dal tú prácu, že o helme získal všetky dostupné informácie a podľa nich dal vypracovať repliku helmy. Na jej výrobu finančne prispelo množstvo dobrovoľníkov. Následne ju daroval múzeu Veľkej Moravy v Bojnej, kde ju môžete vidieť naživo. Snáď sa niekedy podarí dopracovať aj k originálu, ktorý sa teraz bezpochyby nachádza v nejakej súkromnej zbierke na "západe". Takto kvôli detektoristom prichádzame o skvosty našej histórie. 


pondelok, 29. augusta 2016

Visolaje - Slovanský mohylník

Visolaje sú obec, známa najmä vďaka veľkému slovanskému mohylníku, ktorý sa nachádza v polohe Cesciny-Pravec, kde sa zistilo 33 mohylových hrobov zo Slovanského obdobia. Určitú časť už dávnejšie rozorali, preto sa pôvodný počet mohýl nedal zistiť. Napriek tomu patrí mohylník k najväčším na Slovensku. V niektorých mohylách mohli byť pochovaní slovanskí bojovníci. Počiatky pochovávania na tomto slovanskom cintoríne môžeme položiť na koniec ôsmeho a začiatok deviateho storočia.

V ranostredovekej Európe, na prelome 7. a 8. stor., sa na rôznych miestach a aj na Slovensku, objavuje pochovávanie pod mohylami. Najstaršie slovanské obyvateľstvo si na naše územie prinieslo zvyk spaľovať zosnulých. Približne v polovici 9. stor. sa žiarový rítus pretransformoval na inhumačný, kedy sa začalo preferovať pochovávanie nespálených tiel. Zánik samotného mohylového pochovávania bol ovplyvnený počiatkami kresťanstva, ktoré znamenalo výraznú zmenu v pohrebnom rituáli. Na území Slovenska je v súčasnosti známych sedem mohylových oblastí. Slovanský mohylník vo Visolajoch, v polohe Cesciny, patrí medzi najlepšie dnes zachované mohylníky na Slovensku.

Náčrt mohylníka od Štefana Meliša (z knihy Olšovský a spol. : Po stopách predkov)


 Tento mohylník leží na miernom návrší najkratšej možnej trasy starej považskej cesty. Nekropola vo Visolajoch je druhá najväčšia na severnom Slovensku. Zachovaných je 33 mohýl, ďalších približne 15 bolo zničených orbou. 

V jeseni roku 1960 tu Považské múzeum v Žiline uskutočnilo archeologický výskum počas ktorého sa zistilo, že mohylové násypy boli vytvorené hlinou a drobnými kameňmi získanými z blízkeho okolia. Súčasťou hrobov boli uhlíky, úlomky keramiky z úžitkových nádob zdobené ryhami a viacnásobnými vlnovkami, zlomky rádiolaritových jadier, kamenné brúsiky z pieskovca atď. V jednej z mohýl bol objavený 32 cm dlhý železný nôž. Súčasťou pohrebného rituálu bolo symbolické pridávanie niekoľkých spálených kostí do hrobu. V jednej z mohýl sa našiel súvislý prepálený pás hliny obohatenej uhlíkmi dlhý 5 m a široký 1 m, o ktorom sa uvažuje ako o pohrebnej hranici – žiarovisku. Je to však ojedinelý nález tohto druhu. Miesta kde Slovania svojich mŕtvych spaľovali ostávajú naďalej neznáme. Potvrdené je dosiaľ iba jedno, konkrétne na mohylníku v Kráľovskom Chlmci. Predpokladá sa. Že žiaroviská bývali situované mimo pohrebiskových lokalít. 


Umelecká predstava o vzhľade mohylového pohrebiska v období 9.-10. storočia (autor: Alnoth)


 Na celom území Slovenska nebol v tomto období pohrebný rítus jednotný, rovnako ako nebol jednotný ani spôsob budovania mohýl. Hroby v mohylách skúmaných na Cescinách boli žiarové, avšak napríklad na neďalekom mohylníku Podvrščie vo Sverepci mŕtvy nebol spálený, ale bol uložený na úrovni terénu v ležiacej polohe na chrbte, a nad ním bol navŕšený mohylový pahorok. Na blízkom mohylníku v Koscelišči pod Malenicou boli mŕtvi pochovávaní oboma spôsobmi.
Rez slovanskou mohylou s inventárom, totožným s mohylou číslo 1 vo Visolajoch. Otázna je iba drevená konštrukcia vo vnútri. (autor: Dwarf digital)

Vnútorná konštrukcia mohýl bývala taktiež odlišná. Budovali sa z materiálov dostupných v najbližšom okolí. Kameňmi boli obkladané tak žiarové, ako aj kostrové pohreby pod mohylami, prípadne bol k nohám pochovaného uložený väčší balvan. Po navŕšení mohylového násypu balvany neboli na povrchu viditeľné. V niektorých mohylách boli budované drevené pravouhlé konštrukcie, ktoré boli výlučne súčasťou pohrebného rituálu, počas ktorého boli zapálené a ešte v procese horenia zasypané. 


Do mohýl boli viditeľne umiestňované drevené koly. Existuje viacero teórií o ich funkcii (napr. teória o ukladaní urien mimo mohyly na vrchole drevených kolov, resp. popri nich, podľa inej teórie boli vrcholy kolov ukončené plastikou niektorého pohanského božstva). Mohyly boli od okolitého terénu niekedy oddelené žľabom, ktorý neobkolesoval mohylu po celom jej obvode, ale bol na niektorých miestach prerušený. Tak ako sa líšili detaily pohrebného rítu, rôzny bol aj počet pohrebov v jednej mohyle – vyskytuje sa jeden, ale aj jedenásť pochovaných pod jednou mohylou (na mohylníku v Skalici). Rovnako ani pôdorysy jednotlivých mohýl neboli jednotné. Vyskytujú sa kruhové aj oválne, dokonca i výrazne podlhovasté mohyly (napr. na mohylníku pri Hornom Lieskove). Rovnorodosť je dodržaná azda len v umiestnení mohylových pohrebísk na nižších návršiach s výhľadom do okolia, pričom sú od sídlisk oddelené prírodnými prekážkami v podobe riek či údolí. Zhodná je aj orientácia zosnulých v smere východ – západ tak, aby mali tvár obrátenú k východu slnka.

Úsilie, ktoré Slovania venovali vytváraniu pohrebísk bolo obdivuhodné: vyrovnanie terénu, nakopanie a navozenie zeminy, nanosenie kameňa a dreva atď., a to všetko v období, kedy náradie bolo stále vzácne.

Text: Stanka F.


Foto: Orgoň