.

sobota, 18. februára 2017

2% pre Hradiská

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venujete 2% z daní, ponúkame Vám výsledky našej činnosti v roku 2016. Všetky nálezy pochádzajú z oficiálnych archeologických výskumov, na ktorých sme pomáhali. Vydali sme Zborník o hradiskách a pripravili sme ďalšie informačné tabule. Začali sme sa tiež venovať kvalitným 3D rekonštrukciám hradísk a stavieb. Okrem toho samozrejme pribudli na stránke nové hradiská. Venujeme sa tiež záchrane a ochrane hradísk.


nedeľa, 12. februára 2017

Zvolen - Môťová 3D panoráma

Rozhliadnite sa na veľkomoravskom hradisku Zvolen - Môťová ...

Stačí na obrázok kliknúť a po otvorení obrázku potom ľavým tlačidlom myši, podržať ho a pohybovať s myškou do ľubovoľnej strany. Točením scrollovacieho kolieska je možné zi obraz zazoomovať ...

streda, 8. februára 2017

Nitrianska Blatnica - Rotunda 3D

Vo vzdialenosti 6 km východne od dvorca v Ducovom, už na ponitrianskej strane masívu Marhátu, v lesnom pásme vo výške 450 m n. m, takmer 5 km od Nitrianskej Blatnice, stojí Kostolík sv. Juraja, tradičné miesto pútí obyvateľov z okolitých častí Považia a Ponitria. Nazýva sa aj neformálnym pomenovaním "Blatnický Ďurko".Ako naznačujú najnovšie výskumy najmä, Jozefa Doricu, realizované v posledných rokoch, rotunda bola postavená v predrománskom období, čo spolu s jej umiestnením v areáli veľmožského dvorca nasvedčuje tomu, že rotunda mohla byť postavená ešte v období Veľkomoravskej ríše, v 9. resp. začiatkom 10. storočia. Dwarf digital archeology, v spolupráci s www.hradiska.sk  sa pokúsili vytvoriť vizualizáciu možného vzhľadu rotundy v období Veľkej Moravy. Ako podklad pre zariadenie interiéru nám poslúžili fotografie kostola  Sankt Prokulus Kirche  z 8./9. storočia , ktorý doposiaľ stojí v talianskom Naturne a v ktorom sa zachoval pôvodný oltár a dokonca časť výzdoby. Ako predlohu pre kríž a kalich, ktoré sú umiestnené na oltári sme sa inšpirovali obrázkami z tzv. Štuttgardského žaltára v ktorom sú zobrazené zaujímavé detaily zo života vo včasnom stredoveku. Za poskytnutie niektorých materiálov patrí vďaka archeológom  Hane Chorvátovej a Milošovi Bernartovi. Širšie okolie rotundy je vymodelované iba približne podľa vrstevníc, nie však presne, nakoľko sme nemali k dispozícii LIDARové snímky danej lokality. Súčasťou vizualizácie je aj približné zobrazenie neskoršej barokovej prestavby rotundy. Tu sme sa však nezameriavali na detaily, nakoľko baroková prestavba je pomerne dobre známa. Hudba -  Gregorian Chant - Deus, Deus Meus.

piatok, 27. januára 2017

Devín - Veľkomoravský palác s kostolom 3D

Dwarf digital archeology a Hradiska.sk vytvorili tentokrát v úzkej spolupráci s archeológom Júliusom Vavákom (Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktorému  týmto patrí veľká vďaka za cennú odbornú pomoc počas celej rekonštrukcie) pokus o 3D rekonštrukciu možného vzhľadu murovanej stavby z obdobia Veľkej Moravy (9. storočie), ktorá bola objavená na hrade (niekdajšom hradisku) Devín. Verejnosti sú známe niektoré rekonštrukcie, avšak tie stavbu zobrazujú iba ako kostol s troma apsidami. Jeho odkrytý pôdorys s niekoľkými priečkami však napovedá, že v skutočnosti sa mohlo jednať o stavbu, ktorá mala dva účely. Časť stavby mohla slúžiť ako kostol a ďalšia časť ako palác, určený na obytné a reprezentačné účely. Pokúsili sme sa preto zrekonštruovať možnú podobu práve tohto dispozičného riešenia stavby. Možno práve v ňom pobýval knieža Rastislav, počas obliehania Devína franským vojskom v roku 864.Na stránke www.apsida.sk je k stavbe uvedený nasledovný popis:

"Obdĺžniková loď rozdelená je dvoma priečkami na dve úzke miestnosti po krajoch a jednu veľkú strede má rozmery 540 cm x 1 135 cm, na ňu sa z východnej strany pripája obdĺžnikový priestor zakončený troma apsidami v tvare kríža, ktoré majú priemer 330 cm. Šírka základov je 60 - 75 cm. 


Kostol postavili niekedy v druhej polovici 9. storočia s využitím rímskeho stavebného materiálu. Zvyčajne sa datuje do obdobia vlády Rastislava, podľa najnovších zdrojov do obdobia rokov 850 - 863/870. Vzhľadom na pôdorys tvorený štyrmi miestnostami, vrátane trojapsidového východného záveru, dodnes nie je celkom jasné, o akú stavbu sa tu jedná. O sakrálnom účele niet pochybností, podľa rôznych odborníkov však mohlo ísť o kostol, o trojapsidovú kaplnku napojenú na obytný (biskupský) palác, niektorí autori hovoria aj o tzv. triklíniu - audienčnej siene cirkevného hodnostára.

Stavitelia kostolíka sa podľa všetkého inšpirovali v neskoroantických kostoloch podobnej dispozície v oblasti Dalmácie, devínskemu chrámu sú blízke najmä stavby v Sutivane, Pridrage, resp. Biliciach."


Použitá zvuková stopa: Starosloviensky otčenáš, Schola Sanctorum, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí ( Video )