.

nedeľa, 26. júna 2016

HUMNO - najstaršia zmienka

Pod pojmom HUMNO sa dnes rozumie hospodárska stavba, slúžiaca najmä na úschovu zožatého obilia, sena alebo hospodárskeho náradia. Budovanie takýchto stavieb archeológovia doložili už u Slovanov v období po ich príchode na naše územie. Málo kto však vie, že naši slovanskí predkovia v 9. storočí používali na označenie tohto typu stavieb práve slovo "HUMNO". 

Slovanské domy z Mužly-Čenkova. Autor Igor Furuglás
Dôkaz najstaršieho použitia slova "HUMNO" sme totiž našli v texte, ktorého pôvod  siaha do obdobia Veľkej Moravy. Ide o dielo "Ustanovenia svätých otcov o pokání za vraždu a o každom hriechu." 
V bode 27 ustanovení je možné nájsť nasledovné ustanovenie:
"Ak niekto dom podpáli alebo humno, sedem rokov nech sa pokajá, o chleba a vode." 

Znenie v staroslovienčine je tu:

Pôvodný text, písaný v hlaholike si môžete prečítať v nasledovnom obrázku. Slovo "GUMNO" je zvýraznené pre tých, ktorí by nedajbože nevedeli čítať hlaholiku.Ustanovenia svätých otcov vznikli prekladom z latinských penitenciálov. Tie "sa v origináli používali na Veľkej Morave už pred príchodom byzantskej misie, šlo o základnú pomôcku, ktorú predpisovalo cirkevné právo. Text preložil niekto z Metodových žiakov, ktorý vedel dobre po latinsky. Do úvahy pripadajú Gorazd a Kliment, je to však iba hypotéza. Možné je aj, že Ustanovenia pochádzajú priamo od Konštantína Filozofa.

Text sa zachoval v rukopise (hlaholika) Euchologium sinaiticum macedónskeho pôvodu z 11. storočia, a potom v dvoch mladších opisoch (v cyrilike) v staroruských rukopisoch (Ustjužskaja kormčaja kniga z konca 13. storočia a Joasafskaja kormčaja kniga zo 16. storočia).

V texte sa zachovali úryvky evanjelia aj s prvkami veľkomoravského jazyka. Z jazykového hľadiska: „Nápadné je najmä hojné využívanie particípií v substantívnom význame a v determinatívnych syntagmách. Autor hojne využíval tento prostriedok na to, aby zostručnil a zhustil text právnych ustanovení“." (Zdroj Wikipédia)

Orgoň
Za pomoc a podklady ďakujem Stanke F.
Zdroj: Echologium Sinaiticum, Lublana, 1941
Na písme zostalo, Perfekt a.s., 2012
Wikipedia

pondelok, 30. mája 2016

UTGARD - Festival včasného stredoveku


Pozývame vás na UTGARD. Budú tam aj Hradiska.sk a na tomto mieste sa bude dať kúpiť aj náš zborník, je to už len niekoľko posledných kusov, ktoré sme odložili pre takúto príležitosť. Inak je zborník ako iste viete už dávnejšie vypredaný.  

V dňoch 16 - 17. júla 2016 sa uskutoční druhý ročník najväčšieho slovenského festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie, UTGARD. Na rovnakom mieste, tentoraz s dvojdňovým programom a účinkujúcimi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Historický tábor, dobová kuchyňa, dobové remeslá, lukostreľba, prednášky, aktívny program pre deti a dospelých, turnaje jednotlivcov, turnaje skupín o most, dobová hudba, ohňová show a rekonštrukcie obradov života našich predkov. Zlatým klincom programu bude veľká bitka približne 150 Vikingov, Slovanov a Avarov v historicky verných dobových kostýmoch, využívajúcich funkčné repliky dobových zbraní a výzbroje. 

Registrácia účastníkov: beelph.jorgensson@gmail.com
Informácie pre návštevníkov: zdruzenie.gunnar@gmail.com
Zapraszamy na UTGARD

W dniach 16 – 17. lipca 2016 odbędzie się druga edycja największego słowackiego festiwalu wczesnego średniowiecza i archeologii eksperymentalnej, UTGARD. W tym samym miejscu, tym razem z dwudniowym programem, w którym wezmą udział działacze ze Słowacji, Czech, Polski, Węgier i Ukrainy. Obóz historyczny, współczesna kuchnia, współczesne rzemiosło, łucznictwo, wykłady, aktywny program dla dzieci oraz dorosłych, turnieje indywidualne oraz turnieje grupowe o most, muzyka średniowieczna, fire show oraz rekonstrukcja obrzędów życiowych naszych przodków. Głównym punktem programu będzie wielka bitwa około 150 Wikingów, Słowian i Awarów z wykorzystaniem odwzorowanych z epoki strojów historycznych oraz funkcjonalnych replik broni i sprzętu. 

Rejestracja uczestników na adres: beelph.jorgensson@gmail.com
Informacje ogólne: zdruzenie.gunnar@gmail.com 

We cordially invite you to UTGARD

On July 16 – 17, 2016 the second year of Early Middle Ages and experimental archeology, UTGARD festival, will be held. In the same place as previous year, this time with a two-days program and participants from Czech Republic, Poland, Hungary, Ukraine and Slovakia. Historical camp, medieval kitchen and crafts, archery, lectures, active program for children and adults, tournament of individuals, tournament of groups “The bridge”, medieval music, fire show and reconstruction of ceremonies from life of our ancestors. The highlight of the program will be the Great battle of nearly 150 Vikings, Slavs and Avars in historically accurate period costumes, using functional replicas of period weapons and equipment. 

Registration of participants: beelph.jorgensson@gmail.com
General informations: zdruzenie.gunnar@gmail.com


Miesto konania:

nedeľa, 15. mája 2016

Mohyla z doby bronzovej v Palárikove 3D

Po slovanskej svätyni v Moste pri Bratislave Vám predstavujeme ďalšiu unikátnu 3D vizualizácie z dielne nášho spolupracovníka Igora Furugláša. Mohyla z Palárikova.

Pavel Dvořák o nej hovorí:

Keď archeológ Jozef Paulík skúmal mohylu v Palárikove na južnom Slovensku, ktorá v rámci meliorácií mala byť zrovnaná so zemou, zistil neuveriteľne zvláštnu vec. Naspodku mohyly bol bohatý hrob bojovníka z čias mladšej doby bronzovej, ktorému síce mohylu postavili, ale v hrobe neležal. Ide o tzv. kenotaf, symbolický hrob, ktorý stavali človeku zomretému napríklad niekde ďaleko na vojnovom ťažení. Verilo sa, že mŕtvi bez hrobu škodia, to preto pre nich vyrobili kenotaf a pozývali ich, aby vstúpil.


pondelok, 9. mája 2016

Výskum na hradisku Šimunky v Dolnej Marikovej

Cez víkend naše Občianske združenie Hradiská uskutočnilo v spolupráci s Trenčianskym múzeom Trenčín archeologický výskum v Dolnej Marikovej na brale Široká, v časti Šimunky, kde sa nachádzalo v časoch Veľkej Moravy významné opevnenie našich slovanských predkov. 


Šimunky - pohľad na hradisko


Vyčistená akropola čaká na výskumníkov

Koncom 90. rokov pán Gašpar Zemančík objavil na Šimunkách prvé nálezy z obdobia Veľkej Moravy. Následne sa na opevnení konal prvý povrchový zber Archeologického krúžku z Považskej Bystrice pod vedením archeológa Jozefa Moravčíka, pri ktorom bolo zachránené veľké množstvo unikátnych nálezov. Od tej doby sa však na opevnení nekonal žiaden archeologický výskum a lokalita bola postihovaná nájazdmi vykrádačov s detektormi kovov. Našim cieľom preto  bolo zorganizovať výskum priestoru opevnenia, zameraný na záchranu kovových nálezov a na zdokumentovanie  života na hradisku v období včasného stredoveku, ale prípadne aj starších období, ktoré boli na opevnení dokázané zatiaľ iba malým množstvom nálezov.

O spoluprácu sme požiadali Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktorého riaditeľ  Peter Martinisko nám vyšiel plne v ústrety a myšlienka spolupráce múzea s našim združením ho nadchla. Archeológ múzea Mgr. Peter Schreiber sa okrem iného zaoberá výskumom osídlenia Severozápadného Považia a osobitne oblasti okresov Púchov a a Považská Bystrica, a preto aj on bol myšlienke vykonať výskum na hradisku v Dolnej Marikovej veľmi naklonený.
Sluneční duch povstává, noční život utichá, pracovní den trpaslíkú s úsvitem ranním začína

Začisťovanie mikrosond z detektorových nálezov

Súťaž o najkrajšie začistenú sondu vyhral bezkonkurenčne tím Lukáš Ilavský a Patrik Pohanka

Pán Ladislav Janech kopal veľkú sondu

Prvý krok, ktorý sme podnikli, bolo vyčistenie hradiska od náletových drevín a hustého kríkového porastu. Plocha hradiska bola totiž pred rokom takmer nepreniknuteľná. Združenie čisteniu venovalo jeden víkend. Jeden z našich členov však už predtým veľkú časť vyčistil. Následne sme postupne získali súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa hradisko rozkladalo. Na každý výskum totiž musí poskytnúť súhlas majiteľ pozemku. Trenčianske múzeum vypracovalo projekt výskumu a ten nám schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne a stanovil presné podmienky výskumu. 
88 ročný Štefan Meliš kope. Vľavo od neho pán Gašpar Zemančík

Štefan Meliš dáva interviu

Guláš na obed nám priniesol pán starosta Peter Šujak a obživu priniesol aj pán farár Dolnej Marikovej

Po tom, ako sme zvládli všetky potrebné formality a prípravy, sme už iba čakali na víkend s vhodným počasím, ktorý by aj časovo vyhovoval väčšine z nás. Po niekoľkých odkladoch výskumu (z objektívnych dôvodov) potom prišiel deň D - (resp. dva dni D) - a to víkend 7.-8. mája 2016, kedy sa výskum mohol začať. Ukázalo sa, že to bola správna voľba, pretože počasie bolo na výskum priam ideálne. Pozvanie na výskum okrem členov nášho združenia prijali aj bývalí členovia archeologického krúžku páni Štefan Meliš ( vo svojich 88 rokoch je žijúcou legendou), objaviteľ hradiska Gašpar Zemančík a pán Ladislav Janech. 

Počas 2 dní sme vykopali jednu sondu o rozmeroch 1x2 metre a okrem toho každý kovový nález, najdený s detektormi kovov bol zadokumentovaný malou sondou s rozmermi 40x40 cm. Takto vyhotovené sondy boli následne profesionálne zamerané šikovnými geodetmi z firmy GEOTOP ONDRUŠKA, ktorí nám vyšli mimoriadne v ústrety, trpezlivo počkali na vykopanie všetkých sond a zamerali ich s profesionálnou presnosťou. Patrí im za to obrovská vďaka. 
Geodetické zameriavanie sond robili profíci

Totálka
pracanti
Noro Kubiš sa a krátko zamyslel...a odkaz pre budúcich archeologov bol na svete

V týchto dňoch
prebehol výskum lokality
Vykonávali ho tu
- jak ináč - riadne kapacity
Pri kopaní sa pošťastilo
milý môj, veru
Nestrácaj vieru,
radím ti -
Kop ešte hlbšie,
prehlbuj dieru
Nebuď lakomec hamižný,
Nález cenný odovzdaj,
Pán Boh ti pri tom pomáhaj,
Na nás pri tom spomínaj…

A aký je teda výsledok? Čo sme našli? Myslím, že s výsledkom môžeme byť všetci nad mieru spokojní. Zrejme vďaka spomenutému hustému porastu, ktorý na hradisku v minulých rokoch bol, neboli niektoré časti hradiska tak vyplienené nájazdami vykrádačov, ako sme sa obávali. Našli sme viacero včasnostredovekých nožov, strelky zo šípov, kovania, ataše z vedierok, a ďalšie menšie kovové nálezy. Z nášho pohľadu najúžasnejšími nálezmi boli dve motyky z obdobia Veľkej Moravy, z ktorých jedna je zachovaná  v takom dobrom stave, že by sa s ňou dalo aj dnes bez problémov kopať na roli. Ďalším doslova top nálezom, akých ani na iných miestach nemám na Slovensku zadokumentovaných veľa, je výborne zachovaný kľúč od domu, takisto pravdepodobne z obdobia Veľkej Moravy. Spomeniem tiež fragment jazdeckej ostrohy. Z nálezov, ktoré radíme do obdobia prelomu letopočtov (Púchovská kultúra) môžem spomenúť množstvo hrubostennej keramiky s typickou keltskou výzdobou a kremeň, ktorý mohol slúžiť ako časť kresadla. 
Pekný železný nôž

Malý kosáčik, resp. zberový nôž


Náš výskum preukázal, že Šimunky boli osídlené prinajmenšom v období Púchovskej kultúry a najintenzívnejšie bolo práve osídlenie našimi predkami Slovanmi v období 9./10. storočia.  Podarilo sa nám zachrániť množstvo kovových nálezov, ktoré sa skôr či neskôr mohli stať trofejou, alebo iba obchodným artiklom pre vykrádačov. Dejiny Slovenska a osobitne Dolnej Marikovej sme tak obohatili o nové poznatky o význame osídlenia v období Veľkej Moravy a prelomu letopočtov. Plochu hradiska sme prehľadali s väčším množstvom detektorov tak intenzívne, že táto už nebude zaujímavá pre vykrádačov.
Slovanský kľúč od domu
Tu je názorne zobrazené, ako taký kľúč fungoval - ťahal závoru dverí

Slovanská motyka
Spodná časť veľkej nádoby Púchovskej kultúry zo sondy
Hrot šípu so zvláštnym asymetrickým tvarom

Zároveň sa ukázalo, že intenzívna spolupráca medzi nami ako amatérskymi nadšencami a Trenčianskym múzeom v Trenčíne môže prinášať veľmi dobré výsledky tak z vedeckého, ako aj laického hľadiska.


časť zostavy zo soboty
zostava z nedele

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc, a osobitne tým, ktorí na výskum prišli z väčších vzdialeností. Predovšetkým vďaka vedeniu Trenčianskeho múzea v Trenčíne za ústretovosť. Ďakujeme tiež pánovi starostovi Ing. Petrovi Šujakovi za spoluprácu pri organizovaní výskumu a tiež vlastníkom pozemkov, pani Š. Martausovej - Trúchlej a pánom Bakalovi a F. Martausovi za to že nám vyšli v ústrety a pochopili dôležitosť výskumu. 

Na záver jedna prekvapujúca vec. V našej diskusnej skupine na facebooku som oznámil, že cez víkend budeme robiť archeo výskum a kto má detektor, môže nám prísť pomôcť. Neprišiel nikto.

Orgoň.