.

sobota 14. marca 2015

Nosice - Hradisko

Pri výstavbe Nosickej priehrady sa našli aj tri slovanské kostrové hroby uložené plytko pod povrchom, ktoré pochádzajú z 9.stor. Prof.V.Budinský-Krička predpokladal, že tu bolo ploché pohrebisko, kostrové, veľkomoravské. Nemožno však vylúčiť, že hroby mohli byť pôvodne prekryté mohylami. Z celého územia severného Slovenska poznáme iba tento spôsob pochovávania slovanského obyvateľstva. Preto môžeme predpokladať, že pôvodné mohyly mohli byť už natoľko znížené, že sa nedali v teréne identifikovať.


Ernest Poliak z Púchova zistil  na svahu hradiska sídlisko púchovskej kultúry a ďalšie medzi kanálom Váhu a železničnou traťou. Tu sa našli aj okružia veľkých zásobníc, v ktorých si ľud púchovskej kultúry uskladňoval zásoby potravín.

Nákres hradiska od M. Olšovského
Umelecká predstava o vzhľade hradiska od Antonína LackaV blízkosti obce sa nachádza aj poloha Hradisko.Patrí síce do chotára Púchova, ale keďže je omnoho bližšie k Nosiciam,uvádzame ho v rámci nálezísk tejto obce. Keramika datuje opevnenie na koniec 1. stor.pr.n.l. Chránená plocha má rozmery 80 x 40 m a obopínajú ju dva zemné valy. Vchod do opevnenia je umiestnený na severnej strane a približne v polovici dĺžky južného valu je umiestnená cisterna(?) - jama na zachytávanie vody z dažďov. Okrem keramiky sa tu našiel aj kamenný žarnov na mletie obilia. Pod svahom opevnenia zistil E.Poliak aj sídlisko púchovskej kultúry,ktorého obyvatelia tento hrádok zrejme vybudovali na svoju ochranu. Opakovanie sa výskytu dvojíc sídlisko+opevnenie je v tomto období už pravidlom. Zrejme to vyplývalo z očakávaného vpádu Germánov, ktorý sa uskutočnil práve tesne na začiatku l. stor.n.l. a zasiahol celé územie severného Slovenska.


plánik hradiska podľa Moravčíka


V roku 2000 sa na hradisku uskutočnil povrchový prieskum pod vedením Jozefa Moravčíka, pri ktorom boli najdené viaceré zaujímavé nálezy z obdobia púchovskej kultúry. Medzi nomi je najzaujímavejšia železná sekerka s tuľajkou, typická pre púchovskú kultúru.

Text prevzatý z: Martin Olšovský, Štefan Meliš, Jozef Moravčík: Po stopách predkov, Archeológia Stredného Považia od praveku po stredovek - súbor dokumentov a fotografií, vydal vlastným nákladom Martin Olšovský v roku 2008 v počte 4 kusy.

KEŠKA !!!

Na hradisku je umiestnená keška!!! Kto by ju chcel nájsť, nech postupuje podľa nasledovného návodu:


Foto Orgoň:

Val

Cisterna

Vnútorná plocha hradiska

V zimnom období sú na hradisku viditeľné valy on Nimnice aj napriek hustému porastu
Letecké zábery hradiska (Stanka F.):Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára