.

sobota 26. decembra 2020

Mariánka - Barania lúka (Bazgovič)

Hradisko v Marianke sa nachádza na vrchu s názvom Bazgovič s nadmorskou výškou 384,5 m n.m., nad terajším kameňolomom. Lokalita sa rozprestiera na pomerne plochom výbežku Hraboviny, pričom ako názov lokality sa niekedy uvádza Barania lúka. Malú časť hradiska v jeho vrcholovej časti zničil spomenutý kameňolom.

                                        


Opevnenie

Val oválneho tvaru, ktorý je zachovaný miestami až do výšky 3 m, chránil areál s plochou približne 8 ha a s rozmerom približne 320 x 220 metrov. Na niektorých miestach je priebeh valov v teréne už nezreteľný. Najzachovalejší je val na východnej strane lokality, na juhu je ukončený pôvodným vchodom do opevneného areálu, niekdajšou bránou tzv.kliešťového tvaru s valmi na oboch stranách pomerne ostro zalomenými dovnútra. Po západnom vale vedie turistická cesta z Bratislavy do Záhorskej Bystrice, odbočkou do známeho pútnického miesta – Marianky. Prednú časť telesa pôvodnej hradby tvoril čelný múr poskladaný z lomových kameňov. Stavitelia múr opreli o hlinený val, nasypaný z jeho zadnej strany. Kamennú a hlinenú časť previazali horizontálne kladenými brvnami. Aj keď pred čelným múrom v Mariánke nevyhĺbili priekopu, klesajúci svah zabezpečil dostatočnú ochranu, ktorú určite umocňovala palisáda na vrchole valu. 
LIDARová snímka hradiskaDrevozemné hradby na vyvýšenine Barania lúka zanikli požiarom. Juraj Bartík uvádza, že rozsah spáleniska a sporadické nálezy z vnútorného areálu nevylučujú záver, že hradby spálili pri odchode samotní obyvatelia, ktorí si odniesli aj svoj majetok. 

Nálezy z hradiska (Paulík)


Kedy a komu hradisko slúžilo? 

Archeologický výskum sa na hradisku konal v rokoch 1986-1990. Ojedinelé najstaršie nálezy - kamenná sekera a črepy z nádob patria do eneolitu. Neskôr, v mladšej dobe bronzovej sa na lokalite usadil ľud velatickej kultúry, ktorý súčasne sídlil okrem Záhoria aj na južnej Morave a dolnom Rakúsku. Časovo ide zhruba o prvé dve storočia druhého tisícročia pred naším letopočtom, no najmladšie datujúce zlomky poukazujú na tzv.prechodný, velaticko - podolský horizont. Podľa nich zaniklo opevnenie až v rokoch 1000 až 900 pred n.l. 

Zjednodušený 3D model hradiska zo stránky Foarto

Foto brány s naznačenou palisádou zo stránky Foarto

Nálezy

Dokladom remeselnej produkcie ľudu velatickej kultúry v priestore hradiska sú nálezy závaží a praslenov, ktoré súvisia s textilnou výrobou. Kovovú zložku nálezov doplnil bronzový hrot kopije a fragment rukoväte kosáku. Z hradiska tiež pochádza vzácny železný nôž z prelomi doby bronzovej a železnej.  Nakoľko sa v násype valu vyskytli početné fragmenty keramiky z mladšej doby bronzovej, predpokladáme, že hradby postavili až v mladšom období existencie osady. Okrem toho sa na hradisku našli početné zlomky keramiky, zväčša s výrazným druhotným prepálením. Nálezy z hradiska (Bartík) 


V článku J. Bartíka a R. Baču z roku 2015 o bronzových mečoch zo Záhoria je uvedené, že v roku 2012 bola v kameňolome pod hradiskom nájdená čepeľ krátkeho meča. Nachádzala sa však na prvej terase lomu, kde bol aj rôzny odpad a stavebná sutina ktorú na miesto niekto bez povolenia doviezol. Jednalo sa teda o sekundárne miesto nálezu a nebolo možné určiť, či predmet spadol do bývalej ťažobnej jamy z vyššie položených, lomom neporušených častí hradiska, alebo ho sem doviezli s odpadom. Pôvodné miesto teda nepoznáme, ale predpokladáme, že pochádza z blízkeho okolia. Čepeľ má dĺžku 39,4 cm, hmotnosť 195 g. Zloženie zo 61% medi a 38% arzénu, v stopových množstvách je zastúpené železo, nikel a vanád. Na základe tvaru a rozmerov, pripomína predmet z Marianky niektoré dlhé dýky či krátke meče vyskytujúce sa v širokej oblasti strednej Európy. Jej priradenie ku krátkym mečom z počiatku strednej doby bronzovej sa považuje za najmenej problematické riešenie datovania, avšak aj toto zostáva s otáznikom, nakoľko sa nejedná o typického predstaviteľa meča z uvedeného obdobia a to ako tvarom, atak aj zložením. Na čepeli nenájdeme otvory na nity ani konečnú úpravu ostria dokutím či zabrúsením, takže je zrejmé, že nejde o funkčný výrobok ale o nedokončený polotovar. Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že slúžila ako symbolický predmet bez praktickej funkcie, zhodne ako votívne meče v dobe bronzovej na Kréte. V každom prípade datovanie hradiska do obdobia velatickej kultúry nesedí s predpokladaným datovaním meča do začiatku strednej doby bronzovej a meč preto zrejme navždy zostane tak trochu záhadou.

Čepeľ meča, dýky, alebo polotovar?


LITERATÚRA:

Paulík 1987 – J. Paulík: Výskum velatického hradiska v Marianke. AVANS 1986, s. 84.

Paulík 1988 – J. Paulík: Druhý rok výskumu v Marianke. AVANS 1987, s. 107.

Paulík 1990 – J. Paulík: Ďalší rok výskumu v Marianke. AVANS 1989, s 134.

Paulík 1996 – J. Paulík: Železný nôž z Marianky. Das eiserne Messer aus Marianka. Zbor. SNM 90, Arch. 6, s. 43-56.

J. Bartík: Hradiská z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch, in: Hradiská - svedkovia dávnych čias, 2015

Bartík, Bača: Bronzové meče zo Záhoria, Zborník SNM, Suplementum 9, 2015 


https://www.foarto.sk/hradisko.html
https://www.geocaching.com/geocache/GC8PEMW_tajomstvo-meca-z-marianky?fbclid=IwAR1hfeUlPv55bnHdI4TFmLlw68nnS1Kbljy4ifWEDhVxKa0g4LkGu0lJ9uI
http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/mkd/md11-07.htm 
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren?bm=dmr&z=17&c=17.075759,48.244154&sc=n#/identify?parcelsc=[664399195]&parcelse=[654043157]


Foto (Orgoň):

Foto (Roman Šittenhelm):Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára