.

utorok 18. októbra 2011

Malé Kozmálovce

Hradisko Grác – Malé Kozmálovce sa nachádza približne 4 km severozápadne od Starého Tekova. Patrí k strážnym hradiskám z oblasti Slovenskej brány, ktorého úlohou bolo chrániť vstup do pohronia. Význam hradisko spolu s ostatnými strážnymi hradiskami, ktoré boli postavené v Slovenskej bráne nadobudlo hlavne v časoch po rozpade centrálnej Veľkomoravskej vlády začiatkom 10. storočia, kedy chránili Slovenské obyvateľstvo pred útokmi Starých Maďarov.


Zväčšiť mapu

Roku 1938 sa pri rigolovaní vinohradu severne od obce našiel hrob slovanského bojovníka. V hrobe bol pri kostre meč karolínskeho typu X, dva železné strmene a hrncovitá nádoba zdobená vlnovkou. Hrob možno datovať na koniec 8. a začiatok 9. stor.

LIDAR hradiska

letecký pohľad na hradisko


Ďalšie tri hroby, v ktorých boli údajne hlinené nádoby a železné kopije (z nálezov sa zachovala iba jedna súdkovitá nádoba) sa zistili r. 1947 pri kopaní piesku na terénnej vyvýšenine severne od obce medzi cestou do Tlmačov a vinicou. Žiaľ, tieto nálezy sa nevyberali odborne a o ich nálezových okolnostiach chýbajú bližšie údaje.

Odkrytý val odhaľuje kamenú konštrukciu


Dodnes viditeľný priebeh valuSlovanské črepy z hradiska
Včasnostredoveký meč z malých KozmáloviecZvyšky zemného opevnenia, resp. hradiska sa zachovali na východnej časti vrchu Pipíška, zvanej Grác, pokrytej agátovým lesom a v južnej časti vinohradmi. Vrch sa východným okrajom prudko zvažuje skalným zrázom do inun-dačného územia Hrona, ktorý tvorí prirodzenú ochranu polohy. Z ostatných strán polohu chránil val, ktorý sa východnými koncami pripájal k spomenutému skalnému zrázu a ohraničoval plochu v podobe nepravidelného štvoruholníka so zaoblenými rohmi (2,4 ha). Val na zachovalejších úsekoch má smerom von prevýšenie 3 m, dovnútra hradiska 2 m. Materiál na jeho násyp sa sčasti získaval na mieste, no pozdĺž valu nebadať výraznejšiu priekopu. Na stavbu fortifikácie bol zo značnej časti použitý kameň, ktorý nie je pospájaný maltou. Takto uzavretá plocha hradiska je rozdelená nízkym valom v smere J—S na dve časti — západnú a východnú.
Podľa povrchových nálezov keramiky možno osídlenie lokality i jej opevnenie datovať do 9., resp. 10. stor.

Foto Matúš Martinák:


Pohľad na lokalitu hradiska

Koruna valu v severnej časti

Severovýchodný val


Pohľad z hradiska na Hron

Val na južnej strane hradiska, A - novodobá cesta vedúca do vinohradov, B - teleso valu, C - vnútorný priestor hradiskaVyznačenie telesa valu na severnej straneLiteratúra

Habovštiak: Malé Kozmálovce, okres Levice In: Chropovský: Významné Slovanské náleziská na Slovensku 1978, str. 124

BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Nové nálezy kostrových hrobov z doby hradlšínej na juhozápadnom S'ovensku. Čas. Muz. slov. Spoloč., 37—38, 1947, s. 34.
JANŠÁK, Š.: Staré osídlenie Slovenska. In: Sbor, Muz. Slov. Spoloč, 25. Turčiansky Sv. Martin 1931
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=904992&page=4
D. Bialeková: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia zv. II Stredoslovenský kraj, Nitra 1989
http://www.cevnad.sav.sk/aktuality.html#2_1
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren?bm=dmr&z=18&c=18.523254,48.282913&sc=n#/identify?parcelsc=[664399195]&parcelse=[654043157]

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára