.

nedeľa 4. decembra 2011

Slovanskí Bohovia v písomných prameňoch

Prinášam úryvok z veľmi zaujímavej a užitočnej knihy Jaromír Slušný: Obraz slovenských dejín, Zborník dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov, Praha 2008

Naši predkovia prichádzali na územie dnešného Slovenska v podstate s ešte stále sa vyvíjajúcim systémom vlastných bohov. V ich čele stál podľa všetkého vládca hromu a blesku, boh vojny a plodnosti Perún, ale Slovania poznali aj iných bohov – Velesa (Volosa), Svaroga, Dažboga, Svarožiča, Radegasta, Mokoš, Roda, Svantovíta, Prova, Porevíta, Peruniča, Triglava, Chorsa, Striboga, Ladu... Vývoj slovanskej ikonografie nám aspoň v náznakoch približujú nasledujúce úryvky z niekoľkých prameňov.

1. Slovo svätého Gregora(1) 4. stor.
„Slovania títo začali obete prinášať Rodovi a Rožaniciam pred Perúnom, bohom svojím. A predtým sa obete predkladali upírom a bereginiam.(2) Po svätom krste Perúna zavrhli, Krista Pána Boha nášho uctievajúc, ale teraz na skrytých miestach modlia sa prekliatemu bohovi Perúnovi, Chorsovi, Mokoši a vílam...“
  1. (1)  Sv. Gregor z Nazianzu (329-389). Jeho dielo bolo okolo polovice 11. storočia preložené do ruštiny a doplnené rôznymi vpismi.
  2. (2)  Ochranné víly
2. Kronika Jána Malalu z Antiochie(1) 6. stor.
„Po smrti Feosta,(2) ktorého tiež Svarog nazývajú, panoval Egypťanom jeho syn Slnko (Hélios), zvaný tiež Dažbog... Slnko potom panovník, syn Svaroga, ktorý je Dažbog, bol muž silný... nechcel porušiť zákon otca svojho Svaroga ... Ako hovoril básnik Homér o ňom, že Dažbog obvinil Afroditu z cudzoložstva s Áresom... Po smrti Dažboga, syna Svaroga, panoval Egypťanom Sosis...

Slovanská svätyňa (Most pri Bratislave)

Feost ustanovil ženám zákon vydať sa len za jediného muža a vystríhať sa stykom s inými mužmi a tie, ktoré by tento manželský zväzok porušili, prikázal potrestať. Preto bol nazývaný bohom Svarogom. Pretože predtým žili ženy smilne

s rozličnými mužmi, ktorí sa im páčili a boli ako dobytok vo svojom smilstve. Keď sa dieťa narodilo, žene milé, povedala: „To je tvoje dieťa“, muž potom usporiadal slávnosť a uznal ho za svoje. Feost ale zrušil tento zákon a prikázal, aby jeden muž mal jednu ženu a žena si smela vziať len jedného muža; kto by tento zákon porušil, ten musel byť vhodený do ohnivej pece. Preto bol nazývaný Svarogom a bol uctievaný Egypťanmi... Za Feosta spadli kliešte z neba a začalo sa kovať železo a zbrane... pretože predtým bojovali kyjmi a kameňmi.“


  1. (1)  Ján (Ioannes) Malalas (cca 491-578), byzantský historik a kronikár, narodený
    v Antiochii. Jeho kronika bola v 10.-11. storočí preložená do slovienčiny v Bulharsku a tvorila jeden zo základov Nestorovej kroniky.

  2. (2)  Héfaistos


    Modla (Hromovlad)

3. Helmold z Bosavy(1): Vyhubenie Slovanov pobaltských 12. stor.
„Majúc rozličné podoby bohov, ktorým polia, lesy, bôle aj rozkoše prideľujú, uznávajú, že jeden boh na nebesiach ostatným vládne, a tak je mocný, že iba o nebeské veci sa stará, ostatní potom bohovia, majúc pridelené iné úlohy, poslúchajú ho. Z jeho krvi vraj vzišli a každý z nich tým je vznešenejší, čím bližší je onomu bohu.“
1) Helmold z Bosavy (cca. 1120 – po r. 1177)
4. Nestor: Povesť dávnych liet 1113-1119

„A začal knieža Vladimír v Kyjeve panovať sám jediný. A postavil modly na vŕšku mimo dvor vežový: Perúna dreveného, a hlavu jeho striebornú, a fúzy zlaté,

i Chorsa, Dažboga i Striboga, Sima, Regla i Mokošu. A obetoval im, nazývajúc ich bohmi, a privádzali synov svojich i dcéry, a obetovali ich besom, i poškvrnili zem trebami(1) svojimi , a poškvrnila sa krvou zem Ruská i vŕšok ten... Vladimír potom posadil Dobryňu v Novgorode. I prišiel Dobryňa do Novgorodu, postavil modlu (Perúna - pozn. J.S.) nad riekou Volchov, a obetovali ľudia novgorodskí ako Bohu.“

(1) obeťami


5. Slovo o pluku Igorovom

„Oleg Gorislavovič zasial hnevu semeno, kraj bol spustošený a splienený zrážkami,
1185-1187

Dažbogovi vnuci húfne umierali.(1)

(1) Pod výrazom „Dažbogovi vnuci“ sa myslia Rusi


Citované podľa: Slušný, J.: Svet slovanských bohov, časopis Korene, roč. XVI., č. 2/2009, s. 8.-9. 

1 komentár: