.

sobota 2. februára 2013

Sučany - Skala


V obci Sučany sa dvíha 40 m vysoký skalný útes zvaný Skala, ktorý je zaujímavý tak so stránky zemepisnej a geologickej, ako historickej. Je to posledný výbežok mnohonásobne a pestro rozčleneného horstva Fatry, vlastne jeho nízkeho hrebeňa Bukoviny (kóta 538), ktorý sa ťahá smerom od Sučian a potoka Štiavničky k Martinu.


Plán hradiska (Š. Janšák)


Takto hradisko vyzeralo v roku 1930, keď ho nakreslil Janšák
... a takto vyzerá dnes
Skvelá dvojfotografia vtedy a teraz. Autor Naj.
K dokonalosti tomu chýba ešte tretí pohľad - v období pred 2000 rokmi

„Skala“ tvorí ideálny terén pre založenie hradiska na horskom ostrohu. Prirodzená poloha poskytuje také výhody, že prvý obyvateľ nepotreboval nijakého umelého opevnenia, pretože skala Skala bola od hrebeňa oddelená 8 m vysokým prirodzeným stupňom. Na juhu a západe je plošina ohraničená temer kolmými, ba až previsnutými skalnými stenami, na severe svahom so sklonom 45 stupňov. Janšák, ktorý hradisko ako prvý skúmal a zverejnil v roku 1930 uvádza, že nemohlo byť dokonalejšieho prirodzeného hradu, než je práve Skala. Prístup do neho bol vo všeobecnosti po hrebeni. Styk s najbližšie tečúcou vodou, zároveň zostup do roviny, od ktorej záviselo hradisko hospodársky, obstarávala cesta, ktorá bola ešte v 30. rokoch zachovaná.
slovanský črep a hlinená korálka, ktorú našiel Janšák

Umelé opevnenia, ktoré zvyšujú účelným vybudovaním a usporiadaním prirodzenú bezpečnosť, robia toto hradisko v dobách, keď obliehacia technika bola velmi nedokonalá, temer nedobytným. Obvodový val k b z i l ťahá sa oblúkom v dĺžke 94 m po okraji plošiny tam, kde niet skaly. Dnes už je značne sploštený, sotva 0.30—0.40 m vysoký; v partii e j sa úplne rozpadol a po svahu zviezol dolu. Omnoho výraznejší a zachovalejší je druhý val m o c s n, ktorý v bode m na kóte 423 pripojuje sa ku skale a odtiaľ stúpa oblúkom až na výšku 432 a smerom severozápadným klesá opäť až na kótu 422 v bode n, v celkovej dĺžke 88 m. Nakoniec je vonkajší, temer polkruhový val o p d r s, začínajúci sa na kóte 428 v bode o, stúpajúci na výšku 434 a klesajúci späť, až na vrstevnicu 424, do bodu s. Jeho dĺžka činí 108 m. Výška valu m o c s n činí smerom k hradisku 8 m (medzi bodom y a kótou 432), smerom opačným 4 m. Najvyšší bod valu o p d r s, totiž kóta 434, vznáša sa nado dnom priľahlej priekopy 6 m. Materiál, z ktorého sú valy zhotovené, bol získaný na mieste samom, a to vykopaním hlbokých priekop.
Slovanský črep (Šichman)

Kedysi obývaná plošina hradiska v rozlohe 4350 m2, má tvar podkovy a je zároveň jediným jeho nádvorím. Priestory medzi valmi m c h, o d s a skalným masívom pre svoju nepatrnú rozlohu a príliš značné výškové rozdiely jednotlivých častí nie sú na obývanie vhodné. Zato vrcholová plošina na skale nahradila svojou kvalitou prípadné nedostatky v rozlohe. Je to šikmá, pravidelne od východu na západ sa skláňajúca rovinka s malým kužeľovitým výstupkom na juhovýchodnej strane. Janšák uvádza, že tento výstupok mohol slúžiť ako pohanské obetisko.
Nálezy zo sídliska pod hradiskom (1961)


Janšák na hradisku našiel viaceré slovanské črepy s vlnovkou, púchovské črepy točené na kruhu, mazanicu a tiež hlinenú korálku červenej farby. Zaujímavým nálezom boli 2 mince zo 14. storočia, ktoré Janšák označil za falzifikáty a tiež kruhový štítok z medi pripravený na (snáď peňazokazeckú) razbu. Igor Hrubec, ktorý v 50. - 60. rokoch vykonával v Sučanoch archeologický výskum (SA 1961) uvádza, že osídlenie hradiska súviselo vždy s osadou, ktorá sa nachádzala severne od neho smerom k Váhu. Okrem mnohých črepov púchovskej kultúry našiel aj slovanské črepy. Podobne niekoľko slovanských črepov s vlnovkou sa podarilo zachytiť a zverejniť aj Petrovskému-Šichmanovi (VZP 1964). Hrubec tiež spomína nálezy kotínskej mince a viacerých rímskych mincí z lokality. Našiel tiež 2 bronzové spony, datované do I. storočia n.l. A pozostatky polozemníc s kolovou konštrukciou, datované tiež do obdobia púchovskej kultúry.

Spracoval Orgoň

Janšák Š.: Staré osídlenie Slovenska. (Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti, zošit 1-2, roč. XXIV, 1930
Hrubec I.: Výskum včasnodejinného sídliska v Sučanoch, Slovenská archeológia 1335-0102 9 (1961), s. 209-215
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=2&with_photo_id=36992027&order=date_desc&user=4630288

Foto Michal Krajčovič:


Na hradiski je takáto vyvýšenina

ValVnútorná plocha hradiskaŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára