.

pondelok 28. októbra 2013

Skľabiňa - Mačací hrádok

Opevnenie skľabiňského hradiska, nazývaného aj Mačací hrádok leží juhozápadne od obce nad údolím bočného nepomenovaného potoka, vtekajúceho do Sklabinského potoka. Nachádza sa na hrebeni, prebiehajúcom, v smere Z-V. Je ho vrcholová časť je pomerne ľahko dostupná od severu, ale z ostatných strán dosť strmá, a preto vhodná na obranu aj bez budovania. Hradisko je vyznačené aj na mape II. vojenského mapovania z 19. storočia. 


Povrch lokality pokrýva v hornej časti hustá spleť kríkov a pozostatkov po výrube, takže prakticky dostupné sú len nižšie partie vnútorného areálu, kde je zasa veľa novodobého odpadu z neďalekej dediny. Hradisko má oválny tvar s rozmermi približne 35x70m a obvodové opevnenie asi v dvoch tretinách prepája ešte priečny val. Na východe je prístup po hrebeni sťažený zreteľne sa črtajúcou šíjovou priekopou. Priečny val nad ňou je rozšírený a vyvoláva dojem existencie veže v tomto mieste. Najvyšší je val zo severnej strany. Vnútorný povrch sa skláňa smerom na západ. Na nezatrávnenom povrchu sa len miestami ukazovala tmavšia zem a v nej sídliskové zvyšky, hlavne menšie črepy. Počas zisťovacieho výskumu sa na hradisku našiel najmä hrot veľkej včasnostredovekej trojbokej strely a polovica bronzového tepaného lunicového závesku, ktorý patrí asi púchovskému osídleniu hrádku. Neskorolaténske osídlenie potvrdzujú aj sporadické črepy.

Hradisko na mape 2. voj. mapovania


Napriek výraznému opevneniu sa na hrádku neukazuje výraznejšie osídlenie. Dôležitým zistením je že toto opevnenie, ktoré vybudoval ľud púchovskej kultúry, využili vo včasnom stredoveku aj naši predkovia Slovania, aj keď možno len ako refugium. Ja pravdepodobné, (ako uvádza Dr.Pieta) že zreteľná šijová priekopa s priečnym valom vznikli práve v období Veľkej Moravy. Presnejšie datovanie získané nálezy neumožňujú.

Hradisko v zime. Autor: Joko (Panoramio)Dr. Pieta uvádza, že hradisko v Sklabini dopĺňa obraz osídlenia severo-východnej časti Turčianskej kotliny, kadiaľ viedla pôvodná diaľková komunikácia smerom do údolia Váhu. Laténske osídlenie je doložené v intraviláne, ako aj v katastri susednej obce Sklabinské Podhradie. Trojboký hrot šípu naznačuje využitie hradiska v Sklabini vo včasnom stredoveku, pravdepodobne už v 8.-9. stor. Súčasťou stredovekého areálu bol možno aj intravilán dnešnej obce, kde sa v minulosti našiel hromadný nález železných nástrojov, náradia a zistila sa aj železná troska. 

Obrázok nálezov z AVANS


V listine z 13. slor. sa opakovane spomína v polohe Brvenné (Brveno-hradišle), ktorá sa na niektorých mapách nachádza J V od obce. Podľa niektorých obyvateľov sa môže názov viazať aj na ďalej uvádzanú polohu Mačací zámok.

Slovanský depot zo Skľabiny. Z knihy Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského Krasu, OZ Comitatus, 2014


Z tejto časti Turca poznáme celý rad hradísk, kladených do včasnostredovekého obdobia, ale tieto boli poväčšine datované pri starých prieskumoch len pomocou ťažko určitelných keramických zlomkov. V blízkom okolí (v Žabokrekoch) sa v minulosti našiel aj bohato vybavený hrob bojovníka s mečom.


Karol Pieta (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Stanislav H o r v á t h (Slovenské národné múzeum, Martin): Včasnostredoveké a púchovské hradisko pri Sklabini, Avans 2001
http://geoportal.sazp.sk/
http://www.cevnad.sav.sk/%C5%A1tudijn%C3%A9-materi%C3%A1ly.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára