.

pondelok 13. januára 2014

Peter Schreiber: Nález prsteňa z Hornej Marikovej

Z katastra obce Horná Mariková, osady Hapovce pochádza ojedinelý nález prsteňa ktorý bol najedený okolo roku 1980.

Samotný prsteň z hľadiska typológie patrí medzi takzvané pásikové prstene. Je vyhotovený pravdepodobne z bronzového plechu, na povrchu nesie silnú lesklú patinu (obr. 4). Prsteň je zdobený v hornej rozšírenej časti rytou výzdobou (obr. 1-3). Výzdoba predstavuje krátke línie. Vrchná časť prsteňa bola pravdepodobne čiastočne otvorená, pričom konce plechu boli prihnuté k sebe.

Datovanie nálezu spadá pravdepodobne do obdobia stredoveku. Na pohrebisku v Čakajovciach, okres Nitra, boli podobné tvary prsteňov nájdené v hroboch, ktoré sú datované od konca 10. až do začiatku 11. storočia (Rejholcová 1995; 18, 71).


Druhé pohrebisko na ktorom sú analógie k prsteňu je Krásno, okres Topoľčany. Prstene z hrobových nálezov v Krásne sú datované do prvej polovice 12. až druhej polovice 13. storočia. Najmladší prsteň je tu datovaný mincou v hrobe do 14. alebo až polovice 15. storočia (Krupica 1978).

Na základe uvedených pohrebísk môžeme teda nález prsteňa z Hornej Marikovej rámcovo datovať od konca 10. až do prvej polovice 15. storočia. Napriek dosť širokému datovaniu predstavuje tento predmet jedinečný nález v rámci celej Marikovskej doliny. Z katastra obce Horná Mariková zatiaľ nepoznáme archeologické nálezy ktoré by dokladali osídlenie práve v tomto období, ktoré môžeme presnejšie označiť aj ako vrcholný až neskorý stredovek.

Z hľadiska písomných prameňov najstaršia zachovaná pamiatka dokazuje, že kľúčovým prameňom pre históriu Marikovskej doliny je listina vydaná kráľom Karolom Róbertom roku 1321 (Šulavík 1991).

LITERATÚRA:
Krupica 1978 – O. Krupica: Stredoveké Krásno. In: Zb. Západné Slovensko 5, 169 – 337.
Rejholcová 1995 – M. Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9. – 12. storočie). Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra 1995.
Šulavík 1991 – J. Šulavík: Marikovská dolina do začiatku 18. storočia. In: Vlastivedný Zborník Považia 16, 1991, 57-78.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára