.

nedeľa 19. novembra 2017

Cividalský evanieliár - Pribina, Koceľ, Rastislav a Svätopluk

CIVIDALSKÝ EVANJELIÁR patrí medzi najvýznamnejšie pramene viažúce sa k počiatkom slovanských dejín, najmä Slovákov, Bulharov, Chorvátov a Slovincov. Obsahuje mená našich panovníkov vo včasnom stredoveku -  Svätopluka, Pribinu a Rastislava. Ako mnohé iné pamiatky, ani tento doposiaľ nebol v kvalitnej forme k dispozícii na nete.


Koceľ a Pribina

Pôvodný text Cividalského Evanjeliára bol napísaný pravdepodobne od 4. do 7. storočia v akvilejskej dedine Monastero. Po dlhý čas bola časť Evanjeliára — Evanjelium podl'a sv. Marka — považovaná za jeho autentický rukopis. Dnes vieme, že je len jedným z mnohých prepisov. Jeho mimoriadny historický význam však spočíva v marginálnych zápisoch mien významných návštevníkov spomínaného kláštora. Vznik zápisov mien veľkomoravskej a panónskej proveniencie možno v podstate datovať na počiatok druhej polovice 9. storočia. Predpokladá sa, že akvilejskí mnísi z vďačnosti za donesené dary a z úcty k návštevníkom prišli k nápadu zapisovať do najsvätejšej knihy ich mená. Zapisovanie mien trvalo približne od 8. do 10. storočia. A tak sa popri longobardských a byzantských panovníkoch, ako iných hodnostárov a možno aj kupcov z rôznych častí Európy, vyskytujú zápisy slovanských mien, ako: Svätopluk, Svätožizňa, Predeslav, Rastislav, Koceľ, Pribina, Michael, Sondoke, Braslav, Trpimír. Zápisy nasvedčujú tomu, že významní návštevníci používali akvilejský kláštor ako vhodné miesto na odpočinok po dlhých cestách smerujúcich hlavne do Ríma a Benátok. V evanjeliári sú mená spočiatku zapisované podľa poradia listov. Neskoršie sa však po vyčerpaní miest na okrajoch prvých listov začali nesystematicky používať aj miesta v medziriadkoch samotného biblického textu.
Rastislav

Svätopluk, Svätožizňa (jeho manželka), Predslav (syn)

Text aj obrázky prevzaté z: Rusnák, Galamboš: Cividalský evanieliár -Prastarý prameň k dejinám Slovákov, Bratislava

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára